مدرسه تخصصی ارتباطات، تبلیغات و برندسازی بادکوبه

«اتاق عمل کسب و کار چیست؟»

بستری فراهم کردیم، تا با گردآوری متخصص‌های بازاریابی، ارتباطات و برند، کسب‌ و کارتان را بازنگری کنیم و راهکارهای جدید را دریابیم.

فراینـــد

جلسه اول - 94 دقیقه

Surgery

جلسه دوم - 87 دقیقه

Recovery

جلسه سوم - 80 دقیقه

Operation

مراحل درخواست

تکمیل فرم شناخت

فرم زیر را به طور کامل و دقیق پر کنید.

بررسی درخواست‌ها توسط مدرسه

درخواست شما بررسی شده و در صورتی که بتوانیم به شما کمک کنیم، وارد مرحله بعدی می‌شویم.

تعیین تیم متخصص شما

به تناسب شرایط و نیازهای کسب و کار شما، تیم متخصص راهنمایتان را انتخاب می‌کنیم.

تعیین قیمت اتاق عمل

هزینه جلسات مشاوره تخصصی شما تعیین می‌شود.

تماس با شما و تعیین زمان جلسات

با شما تماس می‌گیریم تا زمان جلسات را با توجه به زمان شما تعیین کنیم.

برگزاری جلسات

درخواست

افرادی که در جلسه حضور دارند: (حداکثر 3 نفر از کسب و کارتان می‌توانند در جلسه حضور داشته باشند)

فرم با موفقیت ارسال شد

با شما تماس خواهیم گرفت