تا شمارۀ بعدی

تا شمارۀ بعدی

 گردهمایی تخصصی در حوزه ارتباطات، تبلیغات و برند

هدف این گردهمایی، خلق محیطی تخصـــــصی در حوزه‌‌ی ارتباطات، تبلیغات و برند، در جهت بررسی مســـــــائل روز دنیا و انتقال تجربه افراد موثر و همچنین ایجاد بستری جهت تعامل فعالان و ذینفعان این اکوسیستم است.

در این گردهمایی، ســـــــخنران‌هایی از افراد شـــــــاخص و موثــر در حوزه  مربوط انتخاب و دعوت می‌شوند تا یکی از مســــــائل و دغدغــــه های بـروز را عنـوان کرده و در طی بیسـت دقیقه، نگرش تخصصی خود را ارائه ‌کنند.

 گردهمایی تخصصی در حوزه ارتباطات، تبلیغات و برند

هدف این گردهمایی، خلق محیطی تخصـــــصی در حوزه‌‌ی ارتباطات، تبلیغات و برند، در جهت بررسی مســـــــائل روز دنیا و انتقال تجربه افراد موثــــــــــــر و همچنین ایجاد بستری جهت تعامل فعالان و ذینفعان این اکوسیستــــــــــــم است.

در این گردهمایی، ســـــــخنران‌هایی از افراد شـــــــاخص و موثــر در حوزه  مربوط انتخاب و دعوت می‌شوند تا یکی از مســــــــــائل و دغدغــــه های بـروز را عنـوان کرده و در طی بیسـت دقیقه، نگـــرش تخصصی خود را ارائه ‌کنند.

+ آخر هفتۀ برند و برندینگ

+ آخر هفتۀ تبلیغات

+ آخر هفته ی تبلیغات

نظرات شرکت کنندگان

نظرات شرکت کنندگان
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو