مدرسه تخصصی ارتباطات، تبلیغات و برندسازی بادکوبه

امکانی برای انتقال تجربه و مشــــــاوره به «کسب و کارها» جهت بازنگری و دســـترسی به راه‌حل‌های
موثر در برنامه‌های بازاریابی، ارتباطات و برندینگ.

مراقبت و نگهداری از کسب و کار شما و ارائه راهکارهای اصولی و موثر توســـعه ارتباطی و فروش آن؛ با
گردآوری افراد متخصص و با تجربه در زمینه  بازاریابی، ارتباطات و تبلیغات.

در ابتدا چالش‌های شما شنیده و تشخیص داده می‌شود و بعد مســــــــــیر مناسب و موثر مشاوره‌ی
کســـب و کار شما طراحی و ارائه خواهد شد.

امکانی برای انتقال تجـــــربه و مشــــــاوره به «کسب و کارها» جهت بازنگری و دســــترسی به راه‌حل‌های موثـــر در برنامه‌های بازاریــابی، ارتباطات و برندینگ.

مراقبت و نگهداری از کسب و کار شما و ارائه راهکارهای اصـولی و موثر توســـعه ارتباطی و فروش آن؛ با گردآوری افراد متخصص و
با تجربه در زمینـــه  بازاریــابی ارتباطات و تبلیغات.

در ابتدا چالش‌های شما شنیده و تشخیـــــص داده می‌شــود و بعد مســــــــــــیر مناسب و موثر مشاوره‌ی کســــــب و کار شما طراحی و ارائه خواهد شد.

فرم درخواست

افرادی که در جلسه حضور دارند: (حداکثر 3 نفر از کسب و کارتان می‌توانند در جلسه حضور داشته باشند)

فرم با موفقیت ارسال شد

با شما تماس خواهیم گرفت