مدرسه تخصصی ارتباطات، تبلیغات و برندسازی بادکوبه

دانشجویان دورۀ چهارم

امیر احمدی
اکرم شعبانی
آرشام شعبانی
احمد ابطحی
بهنام شاهوردی
بهراد بقایی
بهاره شاه زیدی
ایمان قنبری
حمید زجاجی
حسین نصیری
حسین مزدارانی
حدیثه حسینیان
زهرا جعفری فر
ریحانه معروف
ریحانه محمدی
راضیه واضحی
ساغر ارجمند
سارا امینی
ساجده مزحجی
زهرا قاسمی
شقایق جلالی
سیما فتحی
سوسن عرب
سعید دادور
علیرضا موسوی
علیرضا ستاری فرید
علیرضا امین الرعایا
طاهره گودرزی
مائده مقامی
فرود کبیری
فائزه کریم زاده
فائزه شکری
محمد مهدی امینی
محمد رضا اکبری فر
محمد رستم زاده
محبوبه کهن زاد
محمد علی خاموشی
محمد حسین کاهی
محمد امین نوروزی
محمد هادی حیدریان
مریم حسین پور
مریم توکلی
مرجان کامران
محمد علی کاشانی نیا
مهدی میرزا امینی
مهدی اسکندری
مصطفی فراهانی
مسیح نکویی
مهسا عبدالملکی
مهسا شمشیری
مهرناز عظیمی
مهرداد طهماسبی
نیما صائب
نیلوفر رضوی