مدرسه تخصصی ارتباطات، تبلیغات و برندسازی بادکوبه


insight: series of specialized discussions in the world of communication, marketing, advertising, and branding. 
It provides an opportunity to become more familiar with industry-related issues and concerns on a global scale and stay in tune with current global events and trends, hearing about international expert’s solutions and perspectives.
In each number,
we’ve invited top consultants and seasoned professionals with international experience in relevant fields to address specialized topics and issues, sharing their expertise and insights.These discussions will take place in the format of an online session lasting 90 to 180 minutes, tailored to the specific needs of the subject matter.

اینسایت: سلســـه گفتگو‌های تخصصی در دنیای ارتباطات، بازاریابی، تبلیغات و برندسازی ا‌ست.
فرصتی خلق شده است تا با مسائل و دغدغه‌های صنعــــت خود در ابعاد جهانی آشــناتر شویم و با اتفــاق‌ها و جـــریان‌های روز دنــیا همســــــو شویم، راه‌کــارها و نگــاه فعالان بین اللملـی را ببینیم و بشنویم.
در هر شماره از مشاوره‌ای ارشد و افراد شاخـص با تجربه در بسترهای بین المللی در حوزه‌های مربــوط را دارند، دعوت کردیم تا موضـوع و مسئله تخصصـی را عنوان و به آن بپردازند و تجربه و دانـش خود را ارائه دهند.
این سلسه گفتگوهای در قالب یک جلسه آنـلاین بمـــدت ۹۰ تا ۱۸۰ دقیقه بنا به نیاز اجرا خواهد شد.

اینسایت: سلســـه گفتگو‌های تخصـصی در دنیای ارتـباطات، بازاریـابی، تبلـیغات و برندسـازی ا‌ست.
فرصتی خلق شده است تا با مسائل و دغدغـه‌های صــنعت خود در ابعــاد جهـانی آشناتر شویم و با اتفاق‌ها و جریان‌های روز دنیا همســــــو شویم، راه‌کـارها و نگـاه فعـــالان بین اللملی را ببینیم و بشنویم.
در هر شماره از مشاوره‌ای ارشد و افراد شاخـص با تجربه در بسترهای بین المللی در حوزه‌های مربــوط را دارند، دعوت کردیم تا موضـوع و مسئله تخصصـی را عنوان و به آن بپردازند و تجربه و دانـش خود را ارائه دهند.
این سلسه گفتگوهای در قالب یک جلسه آنـلاین بمـــدت ۹۰ تا ۱۸۰ دقیقه بنا به نیاز اجرا خواهد شد.

insight: series of specialized discussions in the world of communication, marketing, advertising, and branding. 
It provides an opportunity to become more familiar with industry-related issues and concerns on a global scale and stay in tune with current global events and trends, hearing about international expert’s solutions and perspectives.
In each number, we invite senior managers from reputable international agencies and individual’s active persons in relevant fields on a global scale to discuss specialized topics and share their professional insights and experiences from their agencies. These discussions will take place online with live translation.

فرم درخواست