مدرسه تخصصی ارتباطات، تبلیغات و برندسازی بادکوبه

insight: series of specialized discussions in the world of communication, marketing, advertising, and branding. 
It provides an opportunity to become more familiar with industry-related issues and concerns on a global scale and stay in tune with current global events and trends, hearing about international expert’s solutions and perspectives.
In each number, we invite senior managers from reputable international agencies and individual’s active persons in relevant fields on a global scale to discuss specialized topics and share their professional insights and experiences from their agencies.
These discussions will take place online with live translation.

اینسایت: سلســـه گفتگو‌های تخصصی در دنیای ارتباطات، بازاریابی، تبلیغات و برندسازی ا‌ست.
فرصتی خلق شده است تا با مسائل و دغدغه‌های صنعــــت خود در ابعاد جهانی آشــناتر شویم و با اتفــاق‌ها و جـــریان‌های روز دنــیا همســــــو شویم، راه‌کــارها و نگــاه فعالان بین اللملـی را ببینیم و بشنویم.
در هر شــماره، از مدیران ارشــد آژانس‌های معتبر بین المللی و افراد فعال شــاخص در حوزه‌های مربوط که در بستر جهانی فعال هستند، دعوت کردیم تا موضوعی تخصصی را عنوان و به آن بپردازند، و منظر حرفه‌ای خود را از تجربه‌ها و آژانس خود به اشتراک بگذارند.
این سلسه گفتگوها بصورت آنلاین و با ترجمه همزمان برگزار خواهد شد.

اینسایت: سلســـه گفتگو‌های تخصـصی در دنیای ارتـباطات، بازاریـابی، تبلـیغات و برندسـازی ا‌ست.
فرصتی خلق شده است تا با مسائل و دغدغـه‌های صــنعت خود در ابعــاد جهـانی آشناتر شویم و با اتفاق‌ها و جریان‌های روز دنیا همســــــو شویم، راه‌کـارها و نگـاه فعـــالان بین اللملی را ببینیم و بشنویم.
در هر شماره، از مدیران ارشد آژانس‌های معتبر بین المللی و افراد فعال شاخص در حوزه‌های مربوط که در بســتر جهــانی فعـال هستند، دعوت کردیم تا موضوعی تخصــصی را عنوان و به آن بپردازند، و منظر حرفه‌ای خود را از تجربه‌ها و آژانـس خود به اشتراک بگذارند.
این سلسه گفتگوها بصورت آنلاین و با ترجمـــه همزمان برگزار خواهد شد.

insight: series of specialized discussions in the world of communication, marketing, advertising, and branding. 
It provides an opportunity to become more familiar with industry-related issues and concerns on a global scale and stay in tune with current global events and trends, hearing about international expert’s solutions and perspectives.
In each number, we invite senior managers from reputable international agencies and individual’s active persons in relevant fields on a global scale to discuss specialized topics and share their professional insights and experiences from their agencies. These discussions will take place online with live translation.