مدرسه تخصصی ارتباطات، تبلیغات و برندسازی بادکوبه

در رویـدادهای اینـدکس با همـکاری آژانـس تحقیقات بازار نکس لوکس؛ در مــورد موضــوعات روز و دغــدغه‌های مدیــران بازاریـابی و تحقیقات بازار، صـــــحبت خواهـیم کرد و داده‌ها و گزارش‌های واقعی  و ارزشمندی از بازار ارائه خواهد شـد. رویکرد ایندکس، عملیاتی‌ســت و قصـد دارد تا به مدیران جهـت تصــمیم‌گیری‌ها کمـک نماید. اینـدکس، هر ماه طـی یــک جلســه 180دقیـــــقه‌ای با موضـــــوع مشـــــخص برگــزار می‌شــــــــــــود.

در رویــــدادهای اینـــــدکس بــا هـــمکاری آژانـس تحقـیقات بـازار نکس لوکس؛ در مورد موضوعات روز و دغـــــدغــــه‌هـای مدیـــــران بــــازاریـابی و تحـقــــیقات بازار، صــحبـت خواهـیم کرد و داده‌ها و گـــــزارش‌هــای واقــــــــعی  و ارزشمندی از بازار ارائه خواهـــد شد. رویـکرد ایندکـس، عــملیاتــی ست و قصــد دارد تا به مدیــران جهـت تصـــــمیم‌گـیری‌ها کمـــک نماید. ایندکس، هــر ماه طی یک جلســه 120دقیقــه‌ای با موضــوع مشخص برگزار می‌شــــــــود.

موضوع 1 : تبلیغات در شبکه های نمایش خانگی: آری یا خیر؟

ارائه گزارش “عادات رسانه در مورد شبکه های خانگی”
تاریخ: 9 مهر
روز: یکشنبه
ساعت: 15 تا 18:30

موضوع 2: تبلیغات برای نسل Z : چگونه؟ چه رسانه هایی؟

ارائه گزارش “عادات رسانه در مورد نسل Z”

ارائه گزارش “عادات رسانه در مورد نسل Z”

تاریخ: 28 آبان
روز: یکشنبه
ساعت: 15 الی 18

تاریخ: 28 آبان
روز: یکشنبه
ساعت: 15 الی 18
web-index
موضوع 3 : واقعا اقلام POSM اثربخش هستند؟ یا اتلاف بودجه است؟

ارائه گزارش اثربخشی اقلام POSM و محاسبه ROI مربوط به سه شرکت بزرگ ایرانی در سال 1402″
تاریخ:
روز:
ساعت:

موضوع 4 : چه رسانه هایی و چه برنامه هایی برای تبلیغات برند من موثر است؟

ارائه گزارش “برنامه ریزی رسانه یا Media Planning”
تاریخ:
روز:
ساعت:

موضوع 5 : چه محصول جدیدی تولید کنیم که با کمترین ریسک در بازار ایران موفق باشد؟

ارائه گزارش “مسیر طی شده برای تولید محصول جدید” در برخی شرکتهای ایرانی که با موفقیت همراه بوده است.
تاریخ:
روز:
ساعت:

موضوع 6 : چه زمانی به اجرای کمپین تبلیغاتی نیاز داریم؟

ارائه گزارش ” سیگنال های شروع کمپین تبلیغاتی”
تاریخ:
روز:
ساعت:

موضوع 7 : مشکل فروش از کجاست؟ چرا فروش برند من در سال های اخیر افت داشته است؟

ارائه گزارش “ممیزی سازمانی برای یافتن مشکل فروش”
تاریخ:
روز:
ساعت:

موضوع 8 : چه فرصت هایی در بازار وجود دارد؟

ارائه گزارش “تحلیل فرصت های بازار” برای سه بازار مختلف
تاریخ:
روز:
ساعت:

موضوع 9 : محصولات خودم را با چه قیمتی به فروش برسانم؟

ارائه گزارش “محاسبه قیمت بهینه” برای سه بازار مختلف
تاریخ:
روز:
ساعت:

موضوع 10 : چطور بفهمم عملکرد برند من مثبت بوده یا منفی؟ چطور روند بهبود آن را تسریع کنم؟

ارائه گزارش ” تحلیل برند و استراتژی رشد”
تاریخ:
روز:
ساعت:

موضوع 11 : اندازه بازار را چطور اندازه گیری کنیم؟

ارائه گزارش “مارکت سایز مربوط به پنج بازار مختلف در کشور”
تاریخ:
روز:
ساعت:

موضوع 12 : چطور بدون رویارویی با رقبا، می توان فروش را افزایش داد؟

ارائه گزارش “استراتژی های رقابتی غیر اصطکاکی” 
تاریخ:
روز:
ساعت:

موضوع 1 : تبلیغات در شبکه های نمایش خانگی: آری یا خیر؟

ارائه گزارش “عادات رسانه در مورد شبکه های خانگی”
تاریخ: 9 مهر
روز: یکشنبه
ساعت: 15 تا 18:30

موضوع 2: تبلیغات برای نسل Z : چگونه؟ چه رسانه هایی؟

ارائه گزارش “عادات رسانه در مورد نسل Z”

ارائه گزارش “عادات رسانه در مورد نسل Z”

تاریخ: 28 آبان
روز: یکشنبه
ساعت: 15 الی 18

تاریخ: 28 آبان
روز: یکشنبه
ساعت: 15 الی 18
web-index
موضوع 3 : واقعا اقلام POSM اثربخش هستند؟ یا اتلاف بودجه است؟

ارائه گزارش اثربخشی اقلام POSM و محاسبه ROI مربوط به سه شرکت بزرگ ایرانی در سال 1402″
تاریخ:
روز:
ساعت:

موضوع 4 : چه رسانه هایی و چه برنامه هایی برای تبلیغات برند من موثر است؟

ارائه گزارش “برنامه ریزی رسانه یا Media Planning”
تاریخ:
روز:
ساعت:

موضوع 5 : چه محصول جدیدی تولید کنیم که با کمترین ریسک در بازار ایران موفق باشد؟

ارائه گزارش “مسیر طی شده برای تولید محصول جدید” در برخی شرکتهای ایرانی که با موفقیت همراه بوده است.
تاریخ:
روز:
ساعت:

موضوع 6 : چه زمانی به اجرای کمپین تبلیغاتی نیاز داریم؟

ارائه گزارش ” سیگنال های شروع کمپین تبلیغاتی”
تاریخ:
روز:
ساعت:

موضوع 7 : مشکل فروش از کجاست؟ چرا فروش برند من در سال های اخیر افت داشته است؟

ارائه گزارش “ممیزی سازمانی برای یافتن مشکل فروش”
تاریخ:
روز:
ساعت:

موضوع 8 : چه فرصت هایی در بازار وجود دارد؟

ارائه گزارش “تحلیل فرصت های بازار” برای سه بازار مختلف
تاریخ:
روز:
ساعت:

موضوع 9 : محصولات خودم را با چه قیمتی به فروش برسانم؟

ارائه گزارش “محاسبه قیمت بهینه” برای سه بازار مختلف
تاریخ:
روز:
ساعت:

موضوع 10 : چطور بفهمم عملکرد برند من مثبت بوده یا منفی؟ چطور روند بهبود آن را تسریع کنم؟

ارائه گزارش ” تحلیل برند و استراتژی رشد”
تاریخ:
روز:
ساعت:

موضوع 11 : اندازه بازار را چطور اندازه گیری کنیم؟

ارائه گزارش “مارکت سایز مربوط به پنج بازار مختلف در کشور”
تاریخ:
روز:
ساعت:

موضوع 12 : چطور بدون رویارویی با رقبا، می توان فروش را افزایش داد؟

ارائه گزارش “استراتژی های رقابتی غیر اصطکاکی” 
تاریخ:
روز:
ساعت:

ثبت نام موضوع 2 به پایان رسید.

(ارائه گزارش “عادات رسانه در مورد نسل Z”)

برندهایی که در برگزاری این رویداد حامی ما بودند.