مدرسه تخصصی ارتباطات، تبلیغات و برندسازی بادکوبه

| همه چیز با پرسش شروع می‌شود |

ســــوال‌هایی که انتظار دارید در این بوت‌کمـــــپ به آن پاســـــخ داده شود را می‌توانید برای ما ارســــــــال کنید. آن‌ها را بررســـی می‌کنیم و تا جایی که بتوانیم در طول بوت‌کمــــپ توسط مربی‌های دوره به آن‌ها می‌پردازیم.

| همه چیز با پرسش شروع می‌شود |

سوال‌هایی که انتظار دارید در این بوت‌کمـپ به آن پاســـــخ داده شــــود را می‌توانیــــد برای ما ارســـــــــــــــــال کنیــــد. آن‌ها را بررســـی می‌کنیم و تا جایی که بتوانیم در طول بوت‌کمپ توسط مربی‌های دوره به آن‌ها می‌پردازیم.